Ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2017/2018

 

Warunki ubezpieczenia

Tabela świadczeń

PAKIET NNW SZKOLNE

Skrócony opis produktu

Wniosek o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia

 

Składanie roszczeń

www.bezpieczny.pl

Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia.
  2. kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,
  3. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,
  4. protokół powypadkowy (sporządzony np. przez Ubezpieczającego) lub protokół policyjny,
  5. inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo.

Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line:

Adres strony internetowej do likwidacji szkód:

1) https://bezpieczny.pl

2) po prawej stronie u góry zakładka: zgłoś zdarzenie

3) po kliknięciu pokazuje się strona , gdzie można pobrać odpowiedni druk (w tym wypadku nnw szkolne)

4) po kliknięciu pokazuje się strona, gdzie są podane informacje, jak zgłosić szkodę oraz jakie dokumenty należy zgromadzić.

2. Przesłać drogą listowną na adres:

AXA TUiR S.A.

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa z dopiskiem: SZKODY NNW- Bezpieczny.pl

Numer polisy: 92102304.

 

 

do góry

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl